Maiak Chirsova

  • Pays : Moldavie
  • Stadion im. V.G. Mumzhieva
  • Capacité : 4000
  • Affluence moyenne : 0