Tianjin Tianhai FC

Tianjin Tianhai FC

Équipe type Tianjin

 • Compétition:
 • Chinese Super League
 • Système:
 • 4-2-3-1 (11)
 • 4-1-4-1 (6)
 • 3-4-3 (4)
 • 4-4-2 (3)
 • 4-3-3 (2)
 • 5-4-1 (1)
 • 3-4-2-1 (1)
 • 3-1-4-2 (1)
 • 5-3-2 (1)

Chinese Super League - 4-2-3-1 (11)

1 Zhang Lu
25 Mi Haolun
21 Kwon Kyung-Won
6 Pei Shuai
18 Zhang Cheng
17 Zhang Xiaobin
2 Wu Wei
7 Alan
39 Wang Yongpo
11 Renatinho
9 Yang Xu

Chinese Super League - 4-1-4-1 (6)

1 Zhang Lu
5 Zhang Chenglin
4 Song Ju-Hun
6 Pei Shuai
18 Zhang Cheng
2 Wu Wei
29 Leonardo
26 Liao Lisheng
8 Yao Junsheng
19 Wang Xiaolong
7 Alan

Chinese Super League - 3-4-3 (4)

32 Sun Qibin
17 Zhang Xiaobin
4 Song Ju-Hun
18 Zhang Cheng
25 Mi Haolun
26 Liao Lisheng
2 Wu Wei
16 Zheng Dalun
29 Leonardo
9 Yang Xu
11 Renatinho

Chinese Super League - 4-4-2 (3)

1 Zhang Lu
25 Mi Haolun
21 Kwon Kyung-Won
4 Song Ju-Hun
18 Zhang Cheng
16 Zheng Dalun
17 Zhang Xiaobin
26 Liao Lisheng
20 Zhang Yuan
9 Yang Xu
7 Alan

Chinese Super League - 4-3-3 (2)

1 Zhang Lu
18 Zhang Cheng
4 Song Ju-Hun
6 Pei Shuai
16 Zheng Dalun
26 Liao Lisheng
2 Wu Wei
8 Yao Junsheng
9 Yang Xu
7 Alan
11 Renatinho

Chinese Super League - 5-4-1 (1)

22 Fang Jingqi
5 Zhang Chenglin
4 Song Ju-Hun
18 Zhang Cheng
25 Mi Haolun
38 Sun Ke
7 Alan
6 Pei Shuai
17 Zhang Xiaobin
16 Zheng Dalun
9 Yang Xu

Chinese Super League - 3-4-2-1 (1)

1 Zhang Lu
21 Kwon Kyung-Won
2 Wu Wei
17 Zhang Xiaobin
31 Wen Junjie
8 Yao Junsheng
26 Liao Lisheng
16 Zheng Dalun
7 Alan
38 Sun Ke
9 Yang Xu

Chinese Super League - 3-1-4-2 (1)

1 Zhang Lu
21 Kwon Kyung-Won
31 Wen Junjie
17 Zhang Xiaobin
26 Liao Lisheng
5 Zhang Chenglin
16 Zheng Dalun
39 Wang Yongpo
38 Sun Ke
11 Renatinho
7 Alan

Chinese Super League - 5-3-2 (1)

22 Fang Jingqi
6 Pei Shuai
21 Kwon Kyung-Won
5 Zhang Chenglin
25 Mi Haolun
18 Zhang Cheng
8 Yao Junsheng
17 Zhang Xiaobin
16 Zheng Dalun
7 Alan
39 Wang Yongpo