STADION CENTRAL'NYJ ZENIT IZHEVSK

Delin Izhevsk
1968